เป็นกรรมการตัดสินการทำหนังสั้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 7 "วิถีปริยัติ ปฏิบัติสู่สังคมไทย น้อมใจจิตอาสา"
ชื่อ - สกุล : นายสมภพ ใจบุญ
หลักสูตร : เป็นกรรมการตัดสินการทำหนังสั้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 7 "วิถีปริยัติ ปฏิบัติสู่สังคมไทย น้อมใจจิตอาสา"
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 31 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :