เป็นกรรมการตัดสินการทำหนังสั้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 " 48 ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย"
ชื่อ - สกุล : นายสมภพ ใจบุญ
หลักสูตร : เป็นกรรมการตัดสินการทำหนังสั้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 " 48 ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย"
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :