เป็นวิทยากรอบรมการเรียนรู้และใช้งาน Internet of things (IOT)
ชื่อ - สกุล : นายสมภพ ใจบุญ
หลักสูตร : เป็นวิทยากรอบรมการเรียนรู้และใช้งาน Internet of things (IOT)
ผู้จัด : โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :