การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
ชื่อ - สกุล : นางมธุละดา วีระพันธ์
หลักสูตร : การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 26 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :