กิจกรรมเสวนา "คุรุสภา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว"
ชื่อ - สกุล : นางมธุละดา วีระพันธ์
หลักสูตร : กิจกรรมเสวนา "คุรุสภา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว"
ผู้จัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :