หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางมธุละดา วีระพันธ์
หลักสูตร : หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :