วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์
ชื่อ - สกุล : น.ส.วิลันดา กอบกอง
หลักสูตร : วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต3
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 29 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :