การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
ชื่อ - สกุล : นางรัตนา วรินทร์
หลักสูตร : การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :