ค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 2560
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
หลักสูตร : ค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 2560
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 เมษายน 2560
วันที่สิ้นสุด : 10 เมษายน 2560
เอกสาร/หลักฐาน :