หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาในกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางวารุณี สิทธิชัย
หลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาในกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :