การอบรมการจัดการรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่อ - สกุล : น.ส.จันทิรา เครือใจ
หลักสูตร : การอบรมการจัดการรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :