การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ (PA)
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี ฆ้องเดช
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ (PA)
ผู้จัด : โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :