อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล ระดับพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : นายจำลอง สุขสาร
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล ระดับพื้นฐาน
ผู้จัด : สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :