ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพร่ระบาดไวรัส COVID - 19
ชื่อ - สกุล : นายจำลอง สุขสาร
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพร่ระบาดไวรัส COVID - 19
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :