อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๔
ชื่อ - สกุล : นางมณทิรา จำรูญ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๔
ผู้จัด : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน สพม. เขต ๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 7 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :