ผ่านการทดสอบวัดความรู้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นายจำลอง สุขสาร
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบวัดความรู้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :