ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่อ - สกุล : นางมณทิรา จำรูญ
หลักสูตร : ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :