ทดสอบความรู้เรื่องเบื้องต้น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม การใช้งาน Google Apps For Education
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ
หลักสูตร : ทดสอบความรู้เรื่องเบื้องต้น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม การใช้งาน Google Apps For Education
ผู้จัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงเเรมอุบลราชธานี
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :