เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564
ชื่อ - สกุล : นางขวัญฤดี กันทเสน
หลักสูตร : เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564
ผู้จัด : โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :