การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ชื่อ - สกุล : นางมณทิรา จำรูญ
หลักสูตร : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :