การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น)
ชื่อ - สกุล : นางกัญจนา อุดใจ
หลักสูตร : การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น)
ผู้จัด : กรมสุขภาพจิต
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 10 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :