การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
ชื่อ - สกุล : นางกัญจนา อุดใจ
หลักสูตร : การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
ผู้จัด : กรมสุขภาพจิต
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 17 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :