การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤ?ธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี2562"
ชื่อ - สกุล : นางกัญจนา อุดใจ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤ?ธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี2562"
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 5 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :