การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ
ชื่อ - สกุล : นางกัญจนา อุดใจ
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ
ผู้จัด : เครือข่ายสุจริตไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :