อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS
ชื่อ - สกุล : นางกัญจนา อุดใจ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :