การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน"
ชื่อ - สกุล : นางกัญจนา อุดใจ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน"
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :