การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ชื่อ - สกุล : นางมณทิรา จำรูญ
หลักสูตร : การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 14 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :