การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางรัตมณี ไชยหาญ
หลักสูตร : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้จัด : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :