การอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ
ชื่อ - สกุล : นางปิยธิดา หม่องต๊ะ
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :