อบรมหลักสูตรศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนยุคดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางพัชรี อุทุมพร
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนยุคดิจิทัล
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :