การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
ชื่อ - สกุล : น.ส.สัจจาพร สุใจยา
หลักสูตร : การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :