เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีะเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิภาพร เจดีย์แปง
หลักสูตร : เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีะเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัด : วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :