อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางพัชรี อุทุมพร
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :