อบรมเชิงปฏิบัติการ G suite For Education
ชื่อ - สกุล : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ G suite For Education
ผู้จัด : โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" อำเภอเียงกลาง จ.น่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :