อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต Onet สพม.เขต 37
ชื่อ - สกุล : นางพัชรี อุทุมพร
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต Onet สพม.เขต 37
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :