หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 15 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :