การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากุล รุ่นที่ 5
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากุล รุ่นที่ 5
ผู้จัด : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 7 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :