การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ผู้จัด : สพป.ลำพูน เขต 1
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :