ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนำทักษะการคิดวิเครำะห์ คิดสังเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM ตามกิจกรรม ในสัญญาโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด
หลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนำทักษะการคิดวิเครำะห์ คิดสังเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM ตามกิจกรรม ในสัญญาโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :