อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน”
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน”
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :