ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
ผู้จัด : โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :