อบรมโครงการและกิจกรรมปลูกป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ชื่อ - สกุล : นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร
หลักสูตร : อบรมโครงการและกิจกรรมปลูกป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้จัด : มูลนิธิรวมใจทไยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :