อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21
ชื่อ - สกุล : นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร
หลักสูตร : อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :