อบรมวัดความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารงานพัสดุภาครัฐ 2560
ชื่อ - สกุล : นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร
หลักสูตร : อบรมวัดความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารงานพัสดุภาครัฐ 2560
ผู้จัด : โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :