อบรมการวัดประเมินผลทักษะด้าน ดิจิทัล Digital Literacy
ชื่อ - สกุล : นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร
หลักสูตร : อบรมการวัดประเมินผลทักษะด้าน ดิจิทัล Digital Literacy
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :