อบรมการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Reseach
ชื่อ - สกุล : นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร
หลักสูตร : อบรมการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Reseach
ผู้จัด : โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :