แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษารุ่นที่ 3
ชื่อ - สกุล : นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร
หลักสูตร : แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษารุ่นที่ 3
ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :