การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ผู้จัด : สพป.ลำพูน เขต 1
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :