ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด
หลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 8 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :