ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด
หลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเครือข่าย สพป.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :